Inhoud :

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BESTELLINGEN DIE IN FRANKRIJK & BUITENLAND WORDEN LEVERD (behalve België, Luxemburg en Nederland)

Preambule

De huidige voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds

LABORATORIA COPMED 

Een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 503 800,00 euro,

93 boulevard Ampère - 79180 CHAURAY (FRANCE)

RCS NIORT 381 939 164

Intracommunautair BTW-nummer FR57 381 939 164

E-mail : contact@copmed.fr

hierna "LABORATOIRES COPMED" genoemd, en anderzijds

Natuurlijke personen die een aankoop wensen te doen via de LABORATOIRES COPMED website https://www.copmed.fr, een e-commerce site, hierna "DE GEBRUIKER" genoemd.

Voor de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt overeengekomen dat de gebruiker en LABORATOIRES COPMED gezamenlijk de "partijen" en individueel de "partij" worden genoemd en dat de gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd de "koper" wordt genoemd. De rechten en verplichtingen van Gebruiker gelden noodzakelijkerwijs ook voor Koper.

De gebruiker die op de site wil kopen, verklaart dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en volledig handelingsbekwaam of beschikt over de toestemming van een persoon met ouderlijk gezag, een voogd of een curator.

Elke bestelling van een op de site aangeboden Product impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de Gebruiker.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die LABORATOIRES COPMED sluit met kopers die de producten wensen aan te kopen die de verkoper op zijn bovenvermelde websites te koop aanbiedt.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op deze websites en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Behoudens tegenbewijs vormen de door LABORATOIRES COPMED geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt eraan herinnerd dat de validering van een bestelling geschiedt door te klikken op de knop "BESTELLEN" en het bewijs vormt van de volledigheid van de bestelling en van de verschuldigde bedragen voor de uitvoering ervan. In alle gevallen geldt het online verstrekken van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de bestelling als bewijs van de volledigheid van de genoemde bestelling overeenkomstig de bepalingen van de wet van 13 maart 2000 en als bewijs van de bedragen die gemoeid zijn met de vermelding van de artikelen op de bestelbon.

De toegang tot de website https://www.copmed.fr geschiedt onder normale omstandigheden van een internetverbinding. Aan de gebruiker worden geen extra aansluitingskosten in rekening gebracht. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, de voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die gelden op de datum waarop u uw bestelling plaatst. De uitgave en het opslaan van deze voorwaarden vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koper.

Art. 1. Doel

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is, uitsluitend voor de betrekkingen die de partijen op het internetnet aangaan, hun respectieve rechten en plichten vast te leggen die voortvloeien uit de online verkoop van de op de site aangeboden producten. Deze voorwaarden regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de follow-up van deze bestelling tussen de overeenkomstsluitende partijen. 

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden beheerst door dit contract, dat voorrang heeft op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk afstand is gedaan.

Art. 2. Producten - Prijzen

2.1 Producten

Alle op de site aangeboden producten zijn in voorraad, maar in geval van onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van de bestelling, als gevolg van een leveringsprobleem van onze leveranciers of een verschil in voorraad, wordt de Koper per e-mail op de hoogte gebracht na ontvangst van de informatie meegedeeld door de logistieke dienst. De annulering van het niet beschikbare product en de terugbetaling ervan worden dan uitgevoerd, terwijl de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

2.2 Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro, ze houden rekening met eventuele kortingen en met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Voor landen buiten Europees Frankrijk houden de aangegeven prijzen geen rekening met de leveringskosten, die extra in rekening worden gebracht en aan de gebruiker worden gespecificeerd bij de definitieve bevestiging van de bestelling. LABORATOIRES COPMED behoudt zich het recht voor zijn prijzen om de twee weken te wijzigen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze Producten. Wanneer een gevalideerde bestelling een of meer foutieve elementen bevat (prijs, beschrijving, foto, enz.), behoudt LABORATOIRES COPMED zich het recht voor deze te annuleren en over te gaan tot terugbetaling.

2.3 Tarief voor een kuur van 3 identieke producten

Om langdurig gebruik te vergemakkelijken (behalve voor Gemmotherapie en Etherische oliën), hebben wij een uitzonderlijk tarief vastgesteld dat overeenkomt met een aanzienlijke korting bij aankoop van 3 identieke producten.

2.4 Productpakketten en speciale aanbiedingen

We hebben speciale pakketten of "kuren" samengesteld. De producten waaruit de gepresenteerde pakketten bestaan, zijn onscheidbaar en kunnen niet afzonderlijk worden geruild of vergoed.

Art. 3. Registratie en geldigverklaring van het bevel

3.1 Surfen op de site

De Gebruiker kan de verschillende door LABORATOIRES COPMED op haar Site te koop aangeboden Producten bekijken. De Gebruiker kan vrij surfen op de verschillende pagina's van de Site, zonder gebonden te zijn aan een bestelling.

3.2 Registratie en wachtwoord

Registratie is noodzakelijk en verplicht om een bestelling te plaatsen. De Gebruiker moet het formulier "een account aanmaken" in de rubriek "Mijn account" nauwkeurig invullen. In het bijzonder verstrekt hij/zij de voor identificatie vereiste gegevens, met name zijn/haar naam en voornaam, postadres, e-mailadres en wachtwoord. LABORATOIRES COPMED garandeert de vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens nadat het wachtwoord is ingevoerd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar wachtwoord. Zij zorgen ervoor dat het veilig en vertrouwelijk wordt bewaard. Indien de Gebruiker dit wachtwoord verliest, dient hij/zij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met LABORATOIRES COPMED zodat een nieuw wachtwoord kan worden toegekend. Indien de Gebruiker zijn wachtwoord vergeet, kan hij een nieuw wachtwoord verkrijgen door te klikken op de link "Wachtwoord vergeten?" in de rubriek "Mijn account". Zodra het e-mailadres van de gebruiker is ingevoerd, wordt de gebruiker per e-mail een nieuw wachtwoord toegezonden. Bij het aanmaken van zijn account kan de Gebruiker LABORATOIRES COPMED toestemming geven om hem per e-mail reclameaanbiedingen en persberichten van het LABORATOIRES COPMED-team toe te sturen.

3.3 Registratie van een bestelling

De Gebruiker plaatst zijn bestelling via een internetverbinding waarmee hij op de site kan surfen. Om te worden aanvaard moet de bestelling alle nuttige en noodzakelijke informatie bevatten voor de verwerking ervan. Bovendien houdt elke bestelling de aanvaarding in van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. Het is niet mogelijk een bestelling te plaatsen vanuit een land dat niet voorkomt op de lijst van door LABORATOIRES COPMED erkende landen van bestemming. Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, selecteert hij de verschillende producten die hem interesseren en geeft hij zijn belangstelling te kennen door te klikken op het vakje "Toevoegen aan mandje".

De Gebruiker kan te allen tijde :

• Een overzicht krijgen van de door hen geselecteerde producten door te klikken op het "CART"-pictogram
• Ga verder met hun selectie van Producten door te klikken op "Verder winkelen". 
• Hun selectie van Producten voltooien en de Producten bestellen door te klikken op "Bestellen".

Om de in het winkelmandje geselecteerde Producten te kunnen bestellen, moet de Gebruiker zich identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren indien hij reeds een account heeft aangemaakt bij LABORATOIRES COPMED, hetzij door zich "in te schrijven" om een account aan te maken indien dit niet het geval is. De Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd en aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiemiddelen om toegang te krijgen tot zijn/haar klantenaccount (e-mailadres en wachtwoord) geldt als bewijs van zijn/haar identiteit en als bevestiging van zijn/haar toestemming. Zodra de gebruiker is geïdentificeerd, moet hij/zij het leveringsadres valideren. De leveringswijze verschijnt dan, met vermelding van de gekozen leveringswijze en de leveringskosten, en op het scherm verschijnt een besteloverzicht met vermelding van: de aard, de hoeveelheid en de prijs van het (de) door de Gebruiker gekozen Product(en), alsook het bedrag van de leveringskosten, het totaal van de bestelling, de contactgegevens van de Gebruiker en het leveringsadres. LABORATOIRES COPMED kan geen verschillende bestellingen die niet zijn verzonden, samenvoegen.

3.4 Bevestiging van de bestelling

Zodra de Koper zijn betaling per kredietkaart heeft gevalideerd (met opgave van zijn kaartnummer, vervaldatum en cryptogram), wordt een overzicht van de bestelling van de Koper per e-mail verstuurd, na ontvangst van de bestelbon, naar het e-mailadres dat de Koper bij de bestelling heeft opgegeven. Deze bevestiging bevat alle elementen die het contract tussen de partijen vormen. LABORATOIRES COPMED raadt de Koper aan om de bevestigingsmail van zijn bestelling te bewaren of af te drukken. De in de computersystemen van LABORATOIRES COPMED gearchiveerde documenten worden evenwel als wettig bewijs beschouwd. Een samenvatting van de bestelling wordt ook weergegeven in de klantenrekening. Om de kwaliteit en de veiligheid van de transactie te garanderen, kan LABORATOIRES COPMED de Koper vragen een identiteitsbewijs voor te leggen (art. 133-7 en 133-8 van het Franse Monetair en Financieel Wetboek).

Art. 4. Betaling

4.1 Bedrag van de bestelling

Het door de Koper verschuldigde bedrag wordt vermeld voordat de bestelling door de Gebruiker wordt gevalideerd en op de orderbevestiging die LABORATOIRES COPMED per e-mail aan de Koper stuurt.

4.2 Betalingswijzen

SOp de Site geschiedt de betaling voor bestellingen die in Frankrijk of internationaal (met uitzondering van België, Luxemburg en Nederland) worden geleverd door :

 • Kredietkaart (Blue, Visa, Eurocard/Mastercard). De betaling wordt beveiligd door het 3D Secure Protocol. Dit protocol, ontwikkeld door Franse banken, is een beveiliging tegen frauduleus gebruik van bankkaarten. Afhankelijk van het netwerk waartoe de kaart behoort, staat dit protocol bekend als Verified by Visa en MasterCard SecureCode. Wij slaan de creditcardgegevens van onze klanten niet op.

 • Betaling via Paypal account.

 • De Koper kan zijn/haar bestelling per cheque betalen: hij/zij dient de bestelling uit te printen, deze bij zijn/haar cheque te voegen en op te sturen naar het postadres van LABORATOIRES COPMED - 93 boulevard Ampère - 79180 CHAURAY. In dat geval wordt de bestelling pas als geldig beschouwd zodra LABORATOIRES COPMED de betaling heeft ontvangen.

4.3 Bevestiging van betaling

Voor bestellingen die met een kredietkaart worden betaald, wordt de bestelling als geldig beschouwd na bevestiging van de bankbetalingsovereenkomst. Bij weigering door de bank wordt de order automatisch geannuleerd. Voor bestellingen die per cheque worden betaald, wordt de bestelling als geldig beschouwd nadat LABORATOIRES COPMED de betaling heeft ontvangen. Bij niet-ontvangst van de betaling binnen een termijn van 3 weken vanaf de datum van registratie op de site https://www.copmed.fr wordt de bestelling automatisch geannuleerd. In elk geval behoudt LABORATOIRES COPMED zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van een geschil met de Koper, niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling door de Koper, of weigering van bankinstellingen om betaling per kredietkaart toe te staan. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil.

4.4 Betalingstermijn

Wanneer de Koper met een onmiddellijke debetkaart betaalt, wordt de bankrekening van de Koper binnen 2 tot 5 dagen na de bestelling gedebiteerd. Deze periode verschilt per bankinstelling. In het geval van een uitgestelde debetkaart wordt de bankrekening van de Koper gedebiteerd voor het bedrag van de bestelling onder dezelfde voorwaarden als de gebruikelijke debiteringen.

4.5 Uitzonderlijke omstandigheden

Indien de klant bankgegevens gebruikt die door LABORATOIRES COPMED als frauduleus worden beschouwd, wordt de klant verzocht LABORATOIRES COPMED (per fax of per post) een kopie van beide zijden van zijn identiteitsbewijs en een adresbewijs van minder dan 3 maanden oud toe te sturen. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst en controle van de toegezonden documenten.

LABORATOIRES COPMED behoudt zich het recht voor de genoemde bestelling terug te betalen in geval van niet-ontvangst van de documenten of in geval van ontvangst van niet-conforme documenten.

Art. 5. Levering

5.1 Tijdstip van verzending

De termijn voor de verzending van een bestelling is een indicatieve termijn die ingaat op de dag waarop de Koper zijn bestelling valideert op de website https://www.copmed.fr voor bestellingen die met een kredietkaart worden betaald, of op de dag waarop de betaling door LABORATOIRES COPMED wordt ontvangen voor bestellingen die met een cheque worden betaald. Gemiddeld worden bestellingen die vóór 16.00 uur zijn gevalideerd, verzonden op de dag waarop zij zijn gevalideerd. Deze vertraging is in geen geval afdwingbaar, maar in het geval van een ongebruikelijke vertraging zal een e-mail aan de Koper worden gezonden. Naast deze vertraging is er de vertraging van de vervoerder voor de levering op het leveringsadres.

5.2 Verzending

Na de verzending van de bestelling ontvangt de koper een e-mail met het volgnummer van zijn pakket. De koper kan dus de traceerbaarheid van zijn pakket volgen door op de daartoe bestemde link te klikken. Het volgnummer van het pakket is ook toegankelijk in de account van de klant, zodra de bestelling is verwerkt. De Producten worden verzonden naar het leveringsadres dat de Koper in zijn klantenrekening heeft opgegeven. Indien de Koper meerdere leveringsadressen heeft geregistreerd in zijn/haar klantenrekening, kan hij/zij er één selecteren alvorens zijn/haar bestelling af te ronden en tot betaling over te gaan. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de postdiensten of vervoerders in het algemeen.

Er zij ook op gewezen dat alle verzendingskosten door de Koper worden betaald op het ogenblik dat hij zijn aankoop afrondt op https://www.copmed.fr, en dat er later geen extra kosten kunnen worden gevraagd, met name bij het traceren van zijn pakket. Indien de Koper echter geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie, nodigt LABORATOIRES COPMED hem uit om contact op te nemen met de Klantendienst; het zou mogelijk kunnen gaan om frauduleuze e-mails die niet afkomstig zijn van LABORATOIRES COPMED. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke e-mails.

5.3 Levering

Pakketten worden over het algemeen binnen 2 werkdagen na de verzenddatum geleverd. Indien de Koper niet aanwezig is wanneer het pakje op het leveringsadres wordt aangeboden, wordt door de Vervoerder een bericht in de brievenbus van de ontvanger achtergelaten om hem/haar hiervan op de hoogte te brengen. De koper, voorzien van een identiteitsbewijs, dient vervolgens het pakket binnen twee (2) weken op te halen op het postkantoor dat op het afleveringsbewijs staat vermeld. Voor aankopen die aan een pakketpost worden geleverd (indien van toepassing), worden de bestellingen 48 uur na verzending geleverd. De koper ontvangt een e-mailbericht wanneer het pakket bij de pakketpost is ontvangen. De koper moet het pakket dan uiterlijk binnen 2 weken ophalen bij het door hem bij de bestelling opgegeven pakketpunt. Indien de Koper zijn pakket niet kan afhalen, wordt het teruggestuurd naar het magazijn van LABORATOIRES COPMED. LABORATOIRES COPMED biedt de koper dan een gratis tweede verzending van de bestelling binnen Metropolitan France aan, enkel voor pakketten die door de vervoerder worden teruggestuurd wegens een onjuist leveringsadres of een onbekende ontvanger. Als de pakketten om een andere reden worden geretourneerd, moet de koper de verzendkosten opnieuw betalen. Pakketten die bestemd zijn voor andere landen dan Metropolitan Frankrijk worden terug in voorraad genomen en de Koper wordt onmiddellijk terugbetaald voor het volledige bedrag van de bestelling.

5.4 Verloren pakket

Indien de Koper binnen 5 werkdagen na de verzending van de bestelling zijn/haar pakket nog steeds niet heeft ontvangen, noch een leveringsbericht, noch precieze informatie via het online tracking systeem, moet hij/zij zich naar het dichtstbijzijnde postkantoor of pakketcentrum begeven, met behulp van het trackingnummer van het pakket dat beschikbaar is in zijn/haar klantenrekening en in de bevestigingsmail die hem/haar is toegestuurd bij de verzending van het pakket. Indien de vervoerder geen spoor van het pakket vindt, neemt de koper zo snel mogelijk contact op met de klantendienst van LABORATOIRES COPMED. De klantendienst stelt dan een onderzoek in bij de vervoerder. De koper ontvangt een e-mail waarin staat dat een postonderzoek is geopend en dat de antwoordtermijn varieert van 10 tot 30 dagen vanaf de opening van het onderzoek. Als het pakket wordt gevonden, wordt het onmiddellijk opnieuw naar de koper gestuurd. Indien het pakket als verloren wordt beschouwd, betaalt LABORATOIRES COPMED het totale bedrag van de bestelling terug of stuurt het een nieuw pakket naar de koper, naargelang de wens van de koper.

Om de reclamatie bij de vervoerders mogelijk te maken, kan de koper worden verzocht een handgeschreven verklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij zijn pakket niet heeft ontvangen, alsmede een kopie van zijn identiteitsbewijs.

5.5 Niet-conforme levering

Ondanks de zorg die besteed wordt aan de voorbereiding van de bestellingen, kunnen sommige Producten gebreken vertonen, ontbreken of niet conform zijn. Daarom moet de Koper na ontvangst van de bestelling de conformiteit van de ontvangen Producten controleren. Elke anomalie betreffende de levering (ontbrekende, gebroken, niet-conforme of beschadigde verpakking) moet binnen acht (8) dagen na ontvangst van het pakket aan de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED worden gemeld. Elke claim die na dit tijdstip wordt ingediend, zal worden afgewezen en LABORATOIRES COPMED zal van elke aansprakelijkheid worden ontheven. 

Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan, zal LABORATOIRES COPMED ofwel het/de gebrekkige Product(en) terugbetalen, ofwel het/de ontbrekende Product(en) opnieuw verzenden (afhankelijk van de geldigheid van het verzoek van de Koper). LABORATOIRES COPMED behoudt zich het recht voor om de Koper te vragen om op zijn kosten het defecte Product terug te sturen. De Koper krijgt dan een retourenveloppe voor de terugzending van het Product. In het geval dat de Koper een product ontvangt dat niet overeenkomt met het product in zijn/haar bestelling, kan hij/zij dit product terugsturen zonder de verzendkosten te betalen. De consumentendienst van LABORATOIRES COPMED zal de Koper een colissimo-etiket toesturen dat hij op de verpakking kan aanbrengen. Na ontvangst van het product staat LABORATOIRES COPMED in voor de verzending van het product dat overeenstemt met de bestelling.

5.6 Levering buiten Frankrijk

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten Frankrijk wordt verzonden, kan onderworpen zijn aan belastingen of douanerechten. Deze leveringskosten worden gedragen door de Koper en zijn zijn verantwoordelijkheid. LABORATOIRES COPMED is niet verplicht de gebruiker in te lichten over eventuele belastingen of douanerechten die in het land van levering van toepassing zijn.

Art. 6. Herroepingsrecht en teruggave

6.1. Terugtrekkingsperiode

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) werkdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan hij:

 • Formuleer zijn verzoek rechtstreeks via het herroepingsformulier dat in zijn persoonlijke ruimte beschikbaar is. Dankzij dit formulier kan hij rechtstreeks de referentie selecteren van de bestelling die hij wenst te annuleren.

 • Neem rechtstreeks contact op met de klantendienst van LABORATOIRES COPMED per telefoon op 05.49.28.36.69, op het volgende e-mailadres sav@copmed.fr of op het volgende postadres 93 boulevard Ampère, 79180 CHAURAY.

Deze twee mogelijkheden maken het mogelijk de koper te informeren over de te volgen retourprocedures.

De Koper beschikt dan over een bijkomende termijn van veertien (14) werkdagen om, op zijn/haar kosten, het (de) door hem/haar bestelde Product(en) terug te sturen indien hij/zij er niet tevreden over is. Deze termijn gaat in op de dag waarop de Koper zijn verzoek tot herroeping heeft geformaliseerd. Producten die het voorwerp uitmaken van een herroeping moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd naar het adres dat door de klantendienst van LABORATOIRES COPMED is opgegeven. In voorkomend geval moeten de Producten vergezeld gaan van al hun toebehoren. In het kader van dit herroepingsrecht heeft LABORATOIRES COPMED in geval van onvolledig geretourneerde producten het recht de terugbetaling van de geretourneerde producten te weigeren.

Elk pakje dat naar het door de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED meegedeelde adres wordt teruggestuurd en dat geen enkel element bevat aan de hand waarvan de Koper kan worden geïdentificeerd, met name het retournummer, wordt in geen geval terugbetaald, tenzij de Koper op een andere manier kan bewijzen dat het pakje wel degelijk naar de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED werd teruggestuurd. Geen enkele vordering van de Koper wordt aanvaard.

6.2. Terugbetaling

Indien de bovenvermelde voorwaarden zijn vervuld, betaalt LABORATOIRES COPMED de Koper, binnen een termijn van maximaal 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket door LABORATOIRES COPMED, de door de Koper betaalde bedragen terug, met inbegrip van de oorspronkelijke verzendingskosten, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de Producten, die ten laste zijn van de Koper. De kosten en risico's verbonden aan de terugzending van de Producten zijn voor rekening van de Koper. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de koper om alle bewijzen van deze terugkeer te bewaren. LABORATOIRES COPMED raadt de Koper daarom aan de artikelen per aangetekende post of Colissimo of op een andere manier die een bewijs van terugzending en ontvangst levert, terug te sturen. Deze bewijzen van verzending moeten de volgende informatie bevatten: het adres van de ontvanger, de datum van verzending en het nummer van het pakket.

6.3. Geldigheidsduur van een kredietnota

LABORATOIRES COPMED kan de koper ook een creditnota aanbieden in plaats van een terugbetaling. Indien de Koper akkoord gaat met dit voorstel, wordt deze kredietnota rechtstreeks gekoppeld aan zijn/haar klantenrekening en kan deze gedurende maximaal 1 jaar vanaf de datum van uitgifte worden gebruikt.

Indien de kredietnota één jaar na uitgifte niet is gebruikt, is deze niet meer bruikbaar en heeft de koper geen recht op terugbetaling voor deze vervallen kredietnota.

Art. 7. Getrouwheidsaanbod

Op het einde van het jaar biedt LABORATOIRES COPMED getrouwheidsbonnen aan om zijn trouwe klanten te bedanken. Deze getrouwheidsbonnen worden geactiveerd zodra in de loop van het jaar een bepaald aantal aankopen is gedaan op de website https://www.copmed.fr, alsook voor alle telefonische en postbestellingen.

Om er gebruik van te maken heeft de koper een beperkte tijd en wordt hij uitgenodigd om telefonisch of per post een bestelling te plaatsen door de hem toegezonden code door te geven.

Indien de Koper toch van deze code op de website https://www.copmed.fr wenst te genieten, nodigt LABORATOIRES COPMED hem uit om contact op te nemen met de Klantendienst op het nummer 05.49.28.36.69 of door een e-mail te sturen naar: contact@copmed.fr

Art. 8. Gegevensverwerking en vrijheden

8.1. Persoonlijke informatie

De in het kader van de verkoop op afstand verzamelde persoonsgegevens zijn verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie, verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

Het telefoonnummer laat ons enkel toe om contact op te nemen met de koper in geval van een probleem met zijn bestelling. Bijgevolg zal LABORATOIRES COPMED deze informatie op strikt contractuele basis gebruiken om het met de koper gesloten contract na te komen. Indien de Koper dit wenst, herinneren wij eraan dat hij/zij zich kan inschrijven op de Bloctel telefoon anti-solicitatie lijst op de website www.bloctel.gouv.fr.

Gebeurt dit niet, dan wordt de bestelling automatisch geweigerd. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden is de verwerking van de op de Site verzamelde nominatieve informatie aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL-verklaring).

De verwerking van de via de website https://www.copmed.fr meegedeelde informatie voldoet aan de wettelijke vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens, aangezien het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van deze gegevens waarborgt.

De Gebruiker beschikt, overeenkomstig de geldende nationale en Europese regelgeving, over een permanent recht van toegang, wijziging, rectificatie, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van de hem betreffende gegevens.

Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de procedures die zijn vastgelegd op de site https://www.copmed.fr.

De Gebruiker zorgt er in ieder geval voor dat hij zijn naam, voornamen, adres en eventueel zijn kopersnummer herhaalt.

De gebruiker, die vaststelt dat een inbreuk op de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens zou zijn gepleegd, heeft de mogelijkheid een vereniging of een organisatie bedoeld in IV van artikel 43 ter van de wet op de gegevensverwerking en de vrijheid van 1978 te mandateren om tegen de verantwoordelijke voor de verwerking of de onderaannemer schadevergoeding te verkrijgen voor een burgerlijke of administratieve rechtbank of voor de nationale commissie voor gegevensverwerking en vrijheden.

8.2. Cookies

De enige cookies die door LABORATOIRES COPMED worden aangemaakt zijn die voor de sessie, die worden verwijderd wanneer u uitlogt.

8.3. Webbakens

CBepaalde webpagina's op de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen of "web beacons" bevatten, waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld.

De via deze tags verkregen informatie is in ieder geval strikt anoniem en stelt ons alleen in staat statistieken te verzamelen over de frequentie van bepaalde pagina's van de Site, om de Gebruikers van onze Site beter van dienst te kunnen zijn.

Art. 9.Garanties en verantwoordelijkheden

9.1 Productinformatie

LABORATOIRES COPMED verbindt zich ertoe om voor elk op de Site te koop aangeboden artikel een beschrijving te geven van de essentiële kenmerken ervan. LABORATOIRES COPMED stelt alles in het werk om de gebruiker zoveel mogelijk informatie te verstrekken zodat hij de producten kan leren kennen alvorens zijn bestellingen te plaatsen. Ondanks alle zorg die aan de opstelling van deze beschrijvingen is besteed, kunnen zich fouten voordoen. Indien de gebruiker een tegenstrijdigheid constateert, kan hij/zij contact opnemen met de klantenservice om hem/haar hiervan op de hoogte te stellen. LABORATOIRES COPMED verbindt zich ertoe deze fouten zo snel mogelijk te corrigeren.

De afbeeldingen en kleuren van de op de site getoonde producten kunnen niet exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de artikelen als gevolg van het effect van de gebruikte internetbrowser en de resolutie van het scherm van de gebruiker. Bepaalde productfoto's op de site van LABORATOIRES COPMED kunnen niet-contractueel zijn, maar alleen voor een korte periode en alleen als gevolg van wijzigingen in de verpakking.

9.2 Productgaranties

Alle voedingssupplementen van LABORATOIRES COPMED voldoen aan decreet nr. 2006-352, dat is vastgesteld ter uitvoering van de Europese richtlijn 2002/46/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen.

De voedingssupplementen van LABORATOIRES COPMED worden in Frankrijk vervaardigd, onder kwaliteitsborging, door laboratoria met ISO 22000-certificaat en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

9.3 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van LABORATOIRES COPMED is beperkt tot het bedrag van de bestelling van de koper. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van een computer, een computernetwerk of het internet. LABORATOIRES COPMED kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus. LABORATOIRES COPMED heeft slechts een middelenverbintenis voor alle fasen van de toegang tot de site, met name de raadpleging, het invullen van formulieren, het plaatsen van bestellingen, de betaling en elke andere dienst die op de site van LABORATOIRES COPMED beschikbaar is. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of fysieke schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van een op de Site gekocht artikel. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om bij de plaatselijke autoriteiten alle bijzonderheden na te gaan betreffende belastingen, aangiften, verboden en mogelijkheden om de bestelde producten in te voeren of te gebruiken. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd.

 

Art. 10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, zowel visuele als auditieve, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien.

Zij zijn het exclusieve eigendom van LABORATOIRES COPMED. Gebruikers die een persoonlijke website hebben en voor persoonlijk gebruik een eenvoudige link op hun site willen plaatsen, rechtstreeks naar de startpagina van de Site, moeten toestemming vragen aan LABORATOIRES COPMED. Daarentegen is elke hypertekstlink naar de Site die gebruik maakt van de techniek van framing of in-line linking strikt verboden.

In elk geval zal elke link, zelfs indien stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van LABORATOIRES COPMED worden verwijderd. Hyperlinks kunnen leiden naar andere sites dan de Site. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Art. 11. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een van de clausules van dit contract nietig wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving of regelgeving of door een rechterlijke beslissing, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden aantasten.

Art. 12. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het aan de Koper toegezonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Art. 13. Duur

Deze voorwaarden gelden voor de gehele duur van de online beschikbaarheid van de door LABORATOIRES COPMED aangeboden Producten.

Art. 14. Overmacht

LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht, met name in geval van onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand. Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de rechtspraak van het Hof van Cassatie worden beschouwd als overmacht. In geval van overmacht stelt LABORATOIRES COPMED Gebruiker/Koper binnen vijf (5) werkdagen na het optreden of de dreiging van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte. De partijen komen overeen dat zij elkaar zo spoedig mogelijk zullen raadplegen om samen te bepalen hoe de opdracht tijdens de periode van overmacht zal worden uitgevoerd. Na een periode van één (1) maand onderbreking wegens overmacht, kan LABORATOIRES COPMED de bestelling niet meer uitvoeren en is het verantwoordelijk voor de terugbetaling aan de Koper, indien van toepassing.

Art. 15. Geschillen en bemiddelingsoplossingen

In geval van een geschil dat voortvloeit uit een aankoop op de site https://www.copmed.fr, kan de koper de volgende stappen volgen:

 • Om te beginnen kunnen zij een klacht indienen bij de klantenservice van LABORATOIRES COPMED per telefoon op 05.49.28.36.69, op het volgende e-mailadres sav@copmed.fr of op het volgende postadres 93 boulevard Ampère, 79180 CHAURAY. Hij kan ook contact opnemen met de klantendienst via het herroepingsformulier dat zichtbaar is in zijn persoonlijke ruimte of via ons contactformulier.

 • In overeenstemming met artikel L612-1 van de Franse consumentenwetgeving kan de Koper, indien hij niet tevreden is met het antwoord van de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED, een beroep doen op conventionele bemiddeling voor elke aankoop die hij in de loop van de laatste twaalf (12) maanden heeft gedaan. Daartoe kan de Koper een klacht elektronisch sturen naar: www.cm2c.net, of per post naar het volgende adres: CM2C, 49 Rue de Ponthieu, 75008 PARIJS.

Art. 16. Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Indien zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, geldt in geval van geschil alleen de Franse tekst als authentiek.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij in elk geval een beroep kan doen op de conventionele bemiddeling, met name bij de Commission de la médiation de la consommation (C. cons. art. L 612-1) of bij de bestaande sectorale bemiddelingsinstanties waarvan de referenties op de website https://www.copmed.fr staan, of op elke alternatieve methode van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening) in geval van een geschil.

Art .17 .   Aanvaarding door de klant

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) een bestelling plaatst op de website https://www.copmed.fr impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de verplichting tot betaling van de bestelde Producten, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die met name afstand doet van het recht zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, dat niet tegenstelbaar zou zijn aan de Verkoper.

De aangeboden producten zijn voedingssupplementen. Zij kunnen een evenwichtige voeding niet vervangen en evenmin als geneesmiddelen worden beschouwd.

Bijgewerkt op 31/01/2023


GCV ALLEEN VAN TOEPASSING OP BESTELLINGEN GELEVERD IN BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND

Preambule

Deze voorwaarden zijn gesloten tussen enerzijds PAMSANTÉ BENELUX SA (COPMED BENELUX), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 61.500 euro, Koloniënstraat 56. 1000 Brussel (BELGIË).

Identificatienummer: 0748.536.726

Intracommunautair BTW-nummer: BE0748.536.726

E-mail: contact@copmed.be

Hierna "LABORATOIRES COPMED" genoemd, en anderzijds

Natuurlijke personen die een aankoop wensen te doen via de LABORATOIRES COPMED website https://www.copmed.fr, een e-commerce site, hierna "DE GEBRUIKER" genoemd.

Voor de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt overeengekomen dat de gebruiker en LABORATOIRES COPMED gezamenlijk de "partijen" en individueel de "partij" worden genoemd en dat de gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd de "koper" wordt genoemd. De rechten en verplichtingen van Gebruiker gelden noodzakelijkerwijs ook voor Koper.

De gebruiker die op de site wenst te kopen, verklaart dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en volledig handelingsbekwaam of de toestemming heeft van een persoon met ouderlijk gezag, een voogd of een curator.

Elke bestelling van een op de site aangeboden Product impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de Gebruiker.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die LABORATOIRES COPMED sluit met kopers die de producten wensen aan te kopen die de verkoper op zijn bovenvermelde websites te koop aanbiedt.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op deze websites en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document. Behoudens tegenbewijs vormen de door LABORATOIRES COPMED geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

Er zij op gewezen dat de validatie van een bestelling wordt uitgevoerd door te klikken op de knop "BESTELLING" en het bewijs vormt van de volledigheid van de bestelling en van de bedragen die verschuldigd zijn voor de uitvoering van deze bestelling. In alle gevallen geldt de online verstrekking van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de bestelling als bewijs van de volledigheid van de genoemde bestelling en als bewijs van de bedragen die met de vermelding van de artikelen op de bestelbon zijn gemoeid.

De toegang tot de website https://www.copmed.fr geschiedt onder normale omstandigheden van een internetverbinding. Aan de gebruiker worden geen extra aansluitingskosten in rekening gebracht. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, de voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die gelden op de datum waarop u uw bestelling plaatst. De uitgave en het opslaan van deze voorwaarden vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koper.

Art. 1. Doel

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is, uitsluitend voor de betrekkingen die de partijen op het internetnet aangaan, hun respectieve rechten en plichten vast te leggen die voortvloeien uit de online verkoop van de op de site aangeboden producten. Deze voorwaarden regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de follow-up van deze bestelling tussen de overeenkomstsluitende partijen.

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden beheerst door dit contract, dat voorrang heeft op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk afstand is gedaan.

Art. 2. Beschikbaarheid van producten

De geleverde producten zijn precies en alleen die welke in de bestelling zijn gespecificeerd. De productaanbiedingen van het bedrijf zijn slechts geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van een voorraadtekort zal het bedrijf de klant informeren en een nieuwe leveringsdatum bij benadering opgeven. Indien een product na de bestelling definitief niet beschikbaar is, zal LABORATOIRES COPMED de Koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen en overgaan tot de terugbetaling van dit product.

De vennootschap behoudt zich het recht voor de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren in geval van tekortkoming van de leverancier en in alle gevallen van overmacht. Het bedrijf zal de klant informeren en hij zal worden terugbetaald als hij al betaald heeft.

Art. 3. Registratie en geldigverklaring van een order

De Gebruiker kan de verschillende door LABORATOIRES COPMED op haar Site te koop aangeboden Producten bekijken. De Gebruiker kan vrij surfen op de verschillende pagina's van de Site, zonder gebonden te zijn aan een bestelling.

Registratie is noodzakelijk en verplicht om een bestelling te plaatsen. De Gebruiker moet het formulier "een account aanmaken" in de rubriek "Mijn account" nauwkeurig invullen. Hij verstrekt met name de informatie die nodig is voor zijn identificatie en in het bijzonder zijn voor- en achternaam, postadres, e-mailadres en wachtwoord.

LABORATOIRES COPMED garandeert de vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens nadat het wachtwoord is ingevoerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar wachtwoord. Hij/zij zorgt ervoor dat het veilig en vertrouwelijk wordt bewaard. Indien de gebruiker dit wachtwoord verliest, dient hij/zij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met LABORATOIRES COPMED zodat een nieuw wachtwoord kan worden toegekend. Indien de Gebruiker zijn wachtwoord vergeet, kan hij een nieuw wachtwoord verkrijgen door te klikken op de link "Wachtwoord vergeten?" in de rubriek "Mijn account". Zodra het e-mailadres van de gebruiker is ingevoerd, wordt de gebruiker per e-mail een nieuw wachtwoord toegezonden.

Bij het aanmaken van zijn account kan de Gebruiker LABORATOIRES COPMED toestemming geven om hem per e-mail reclameaanbiedingen en persberichten van het LABORATOIRES COPMED-team toe te sturen.

De Gebruiker plaatst zijn bestelling via een internetverbinding waarmee hij op de Site kan surfen. Om te worden aanvaard moet de bestelling alle nuttige informatie bevatten die nodig is voor de verwerking ervan. Bovendien houdt elke bestelling de aanvaarding in van de Algemene Verkoopvoorwaarden, de prijzen en de beschrijvingen van de te koop aangeboden producten.

Het is niet mogelijk een bestelling te plaatsen vanuit een land dat niet voorkomt op de lijst van landen van bestemming die door LABORATOIRES COPMED zijn toegestaan. Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, selecteert hij de verschillende producten die hem interesseren en geeft hij zijn belangstelling te kennen door te klikken op het vakje "Toevoegen aan mandje".

De Gebruiker kan te allen tijde:

 • Een overzicht krijgen van de door hen geselecteerde producten door te klikken op het "CART"-pictogram
 • Ga verder met hun selectie van Producten door te klikken op "Verder winkelen".
 • Hun selectie van Producten voltooien en de Producten bestellen door te klikken op "Bestellen".

Om de in het winkelmandje geselecteerde Producten te kunnen bestellen, moet de Gebruiker zich identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren indien hij reeds een account heeft aangemaakt bij LABORATOIRES COPMED, hetzij door zich "in te schrijven" om een account aan te maken indien dit niet het geval is. De Gebruiker wordt hierbij geïnformeerd en aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiemiddelen om toegang te krijgen tot zijn/haar klantenaccount (e-mailadres en wachtwoord) geldt als bewijs van zijn/haar identiteit en als bevestiging van zijn/haar toestemming. Zodra de gebruiker is geïdentificeerd, moet hij/zij het leveringsadres valideren. Vervolgens verschijnt de leveringswijze, met vermelding van de gekozen leveringswijze en de leveringskosten, waarna een samenvatting van de bestelling op het scherm verschijnt met vermelding van: de aard, de hoeveelheid en de prijs van het (de) door de Gebruiker gekozen Product(en), alsook het bedrag van de leveringskosten, het totaal van de bestelling, de contactgegevens van de Gebruiker en het leveringsadres.

LABORATOIRES COPMED is niet in staat om meerdere bestellingen die niet zijn verzonden te groeperen.

Zodra de Koper zijn/haar betaling per kredietkaart heeft gevalideerd (door zijn/haar kaartnummer, vervaldatum en cryptogram te verstrekken), wordt een overzicht van de bestelling van de Koper per e-mail verstuurd, na ontvangst van de bestelbon, naar het e-mailadres dat door de Koper werd opgegeven op het ogenblik van de bestelling. Deze bevestiging bevat alle elementen die het contract tussen de partijen vormen. LABORATOIRES COPMED raadt de Koper aan om de bevestigingsmail van zijn bestelling te bewaren of af te drukken. De in de computersystemen van LABORATOIRES COPMED gearchiveerde documenten worden evenwel als wettig bewijs beschouwd. Een samenvatting van de bestelling wordt ook weergegeven in de klantenrekening. Teneinde de kwaliteit en de veiligheid van de transactie te waarborgen, kan LABORATOIRES COPMED de Koper ook vragen een identiteitsbewijs te tonen.

Art. 4. Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro, ze houden rekening met eventuele kortingen en Belgische BTW. De Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van registratie van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten.

De aangegeven prijzen houden geen rekening met de leveringskosten die extra gefactureerd zullen worden en aan de Gebruiker zullen worden gespecificeerd tijdens de definitieve validatie van zijn bestelling. Voor alle zendingen buiten België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht.

Wanneer een gevalideerde bestelling één of meer foutieve elementen bevat (prijs, beschrijving, foto, enz.), behoudt LABORATOIRES COPMED zich het recht voor de bestelling te annuleren en de Gebruiker terug te betalen.

Om langdurig gebruik te vergemakkelijken (behalve voor Gemmotherapie en Etherische oliën) heeft LABORATOIRES COPMED een uitzonderlijk tarief ingevoerd dat overeenkomt met een aanzienlijke korting bij aankoop van 3 identieke producten.

LABORATOIRES COPMED heeft pakketten of "kuren" samengesteld in het kader van speciale aanbiedingen. De producten waaruit de gepresenteerde pakketten bestaan, zijn onscheidbaar en kunnen niet afzonderlijk worden geruild of vergoed.

Art. 5. Herroepingsrecht

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) werkdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan hij :

 • Formuleer zijn verzoek rechtstreeks via het herroepingsformulier dat in zijn persoonlijke ruimte beschikbaar is. Dankzij dit formulier kan hij rechtstreeks de referentie selecteren van de bestelling die hij wenst te annuleren.

 • Neem rechtstreeks contact op met de klantendienst van LABORATOIRES COPMED per telefoon op 00 800 00 30 88 03, per e-mail op sav@copmed.be of per post op 93 boulevard Ampère, 79180 CHAURAY.

Deze twee mogelijkheden maken het mogelijk de Klant te informeren over de te volgen retourprocedures.

Producten die het voorwerp uitmaken van een herroeping moeten in hun originele verpakking worden teruggestuurd naar het adres dat door de klantendienst van LABORATOIRES COPMED werd meegedeeld. In voorkomend geval moeten de Producten vergezeld gaan van al hun toebehoren. In het kader van dit herroepingsrecht heeft LABORATOIRES COPMED het recht te weigeren geretourneerde producten die onvolledig blijken te zijn, terug te betalen.

Elk pakket dat naar het door de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED meegedeelde adres wordt teruggestuurd en dat geen enkel element bevat aan de hand waarvan de Koper kan worden geïdentificeerd, met name het retournummer, wordt in geen geval terugbetaald, tenzij de Koper op een andere manier kan bewijzen dat het pakket wel degelijk naar de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED werd teruggestuurd. Geen enkele vordering van de Koper wordt aanvaard.

Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan, betaalt LABORATOIRES COPMED de Koper, binnen een termijn van maximaal 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst door LABORATOIRES COPMED van het pakket, de door de Koper betaalde bedragen terug, met inbegrip van de oorspronkelijke verzendkosten, met uitzondering van de kosten voor het terugzenden van de Producten, die ten laste van de Koper zijn. De kosten en risico's verbonden aan de terugzending van de Producten zijn voor rekening van de Koper. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de koper om alle bewijzen van deze terugkeer te bewaren. LABORATOIRES COPMED raadt de Koper dan ook aan om de artikelen aangetekend of per Colissimo terug te sturen of op een andere manier die het bewijs van de retourzending levert. Deze bewijzen van verzending bevatten de volgende gegevens: adres van de ontvanger, datum van verzending en perceelnummer.

Art. 6. Betaling

De betaling geschiedt contant bij de bestelling, via bankoverschrijving, kredietkaart of in contanten, afhankelijk van de wijze van bestellen van de klant (per e-mail, internet, telefoon, post). De betalingswijze wordt gespecificeerd bij de bestelling en bevestigd op de factuur die de levering van de bestelling vergezelt.

Op https://www.copmed.fr wordt voor bestellingen die in België, Luxemburg of Nederland worden geleverd, betaald met de betaaloplossing Mollie. De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar:

 • Kredietkaart (Blue, Visa, Eurocard/Mastercard). De betaling wordt beveiligd door het 3D Secure Protocol. Dit protocol, ontwikkeld door Franse banken, is een beveiliging tegen frauduleus gebruik van bankkaarten. Afhankelijk van het netwerk waartoe de kaart behoort, staat dit protocol bekend als Verified by Visa en MasterCard SecureCode. Wij slaan de creditcardgegevens van onze klanten niet op. Wanneer de Koper met een onmiddellijke debetkaart betaalt, wordt de bankrekening van de Koper binnen de 2 tot 5 dagen na de bestelling gedebiteerd. Deze periode verschilt per bankinstelling. In het geval van een uitgestelde debetkaart wordt de bankrekening van de Koper gedebiteerd voor het bedrag van de bestelling onder dezelfde voorwaarden als de gebruikelijke debiteringen.

 • Betaling via Paypal account

 • Betaling via de betalingsmethode Bancontact.

 • Betaling via overschrijving. Om uw bestelling per bankoverschrijving te betalen, moet u de optie "Bankoverschrijving" kiezen bij het valideren van uw bestelling en de instructies volgen. In dat geval wordt de bestelling pas als geldig beschouwd zodra LABORATOIRES COPMED de betaling via het MOLLIE-platform heeft ontvangen.

Indien de klant bankgegevens gebruikt die door LABORATOIRES COPMED als frauduleus worden beschouwd, zal de klant worden verzocht LABORATOIRES COPMED een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart per post toe te sturen, evenals een bewijs van adres dat minder dan 3 maanden oud is. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst en controle van de toegezonden documenten.

LABORATOIRES COPMED behoudt zich het recht voor de genoemde bestelling terug te betalen in geval van niet-ontvangst van de documenten of in geval van ontvangst van niet-conforme documenten.

Art. 7. Levering

Voor betalingen met bankkaart, Bancontact of PayPal worden de bestellingen dezelfde dag verwerkt als ze voor 16.00 uur zijn ontvangen, onder voorbehoud van de beschikbare voorraad. Voor betalingen via bankoverschrijving worden de bestellingen verwerkt op de dag dat LABORATOIRES COPMED de betaling heeft ontvangen. Deze vertraging is in geen geval afdwingbaar, maar in het geval van een ongebruikelijke vertraging zal een e-mail aan de Koper worden gezonden. Naast deze vertraging is er ook de vertraging van de vervoerder voor de levering op het leveringsadres.

De bestellingen kunnen worden afgehaald in onze lokalen in Chauray of worden overhandigd aan de transporteur COLISSIMO voor levering per post op de door de klant aangegeven plaats.

Na de verzending van de bestelling ontvangt de koper een e-mail met het volgnummer van zijn pakket. De koper kan dus de traceerbaarheid van zijn pakket volgen door op de daartoe bestemde link te klikken. Het volgnummer is ook toegankelijk in de account van de klant zodra de bestelling is verwerkt.

Er moet ook worden opgemerkt dat alle verzendkosten worden betaald door de Koper op het moment van de afronding van zijn aankoop op https://www.copmed.fr, geen extra kosten kunnen later worden gevraagd, met name bij het volgen van zijn pakket. Indien de Koper echter geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie, nodigt LABORATOIRES COPMED hem uit om contact op te nemen met de Klantendienst; het zou mogelijk kunnen gaan om frauduleuze e-mails die niet afkomstig zijn van LABORATOIRES COPMED. Bijgevolg kan LABORATOIRES COPMED niet aansprakelijk worden gesteld.

Ondanks de zorg die besteed wordt aan de voorbereiding van de bestellingen, kunnen sommige Producten gebreken vertonen, ontbreken of niet conform zijn. Daarom dient de Koper bij ontvangst van zijn bestelling de conformiteit van de ontvangen Producten te controleren.

Elke anomalie betreffende de levering (ontbrekende, gebroken, niet-conforme of beschadigde verpakking) moet binnen acht (8) dagen na ontvangst van het pakket aan de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED worden gemeld. Elke claim die na dit tijdstip wordt ingediend, zal worden afgewezen en LABORATOIRES COPMED zal van elke aansprakelijkheid worden ontheven.

Indien aan voornoemde voorwaarden is voldaan, zal LABORATOIRES COPMED ofwel het/de gebrekkige Product(en) terugbetalen, ofwel het/de ontbrekende Product(en) opnieuw verzenden (afhankelijk van de geldigheid van het verzoek van de Koper). LABORATOIRES COPMED behoudt zich het recht voor om de Koper te vragen om op zijn kosten het defecte Product terug te sturen. De Koper krijgt dan een retourenveloppe voor de terugzending van het Product.

In het geval dat de Koper een product ontvangt dat niet overeenkomt met het product in zijn/haar bestelling, kan hij/zij dit product terugsturen zonder de verzendkosten te betalen. De consumentendienst van LABORATOIRES COPMED stuurt de Klant een colissimo-etiket toe dat hij op zijn pakket kan aanbrengen. Na ontvangst van het product staat LABORATOIRES COPMED in voor de verzending van het product dat overeenstemt met de bestelling.

Art. 8. Drager

Voor levering in België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland worden de pakketten over het algemeen binnen 2 tot 5 werkdagen na de datum van verzending geleverd. Indien de Koper niet aanwezig is wanneer het pakje op het leveringsadres wordt aangeboden, laat de Vervoerder een leveringsbericht achter in de brievenbus van de ontvanger om hem/haar hiervan op de hoogte te brengen. De koper, voorzien van een identiteitsbewijs, dient vervolgens het pakket binnen twee (2) weken op te halen op het postkantoor dat op het afleveringsbewijs staat vermeld.

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland wordt verzonden, kan onderworpen zijn aan belastingen of douanerechten. Deze leveringskosten worden gedragen door de Koper en vallen onder zijn/haar verantwoordelijkheid. LABORATOIRES COPMED is niet verplicht de gebruiker in te lichten over eventuele belastingen of douanerechten die in het land van levering van toepassing zijn.

Voor aankopen die aan een pakketcentrum worden geleverd (indien van toepassing), worden de bestellingen binnen 2 tot 5 dagen na verzending geleverd. De koper ontvangt een e-mailbericht wanneer het pakket bij de pakketpost is ontvangen. De koper dient het pakket dan uiterlijk binnen 2 weken op te halen bij het bij de bestelling opgegeven pakketpunt. Indien de Koper zijn pakket niet kan afhalen, wordt het teruggestuurd naar het magazijn van LABORATOIRES COPMED. LABORATOIRES COPMED biedt de Koper dan een gratis tweede verzending van zijn/haar bestelling aan in België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland, enkel voor pakketten die door de Vervoerder worden teruggestuurd wegens een onjuist leveringsadres of een onbekende ontvanger. Als de pakketten om een andere reden worden geretourneerd, moet de koper de verzendkosten opnieuw betalen. Pakketten die bestemd zijn voor andere landen dan België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland worden terug in voorraad genomen en de koper krijgt het volledige bedrag van de bestelling terugbetaald.

LABORATOIRES COPMED is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen en/of problemen tijdens de terugzending van het pakket. LABORATOIRES COPMED is slechts aansprakelijk voor tekorten of beschadigingen indien de verpakkingen geen sporen van breuk of verkeerde behandeling vertonen. De gebruikelijke voorbehouden worden gemaakt bij de vervoerder of het postkantoor indien de pakketten tekenen van inbraak of verkeerde behandeling vertonen. Na een periode van 14 werkdagen na de levering van de bestelling kan geen enkele klacht meer worden aanvaard.

Art. 9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

LABORATOIRES COPMED neemt alle passende maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beschermen in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De privacyvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website in onze juridische mededeling.

Art. 10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Site, zowel visuele als auditieve, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien.

Zij zijn het exclusieve eigendom van LABORATOIRES COPMED. Gebruikers die een persoonlijke website hebben en voor persoonlijk gebruik een eenvoudige link op hun site willen plaatsen, rechtstreeks naar de startpagina van de Site, moeten toestemming vragen aan LABORATOIRES COPMED. Daarentegen is elke hypertekstlink naar de Site die gebruik maakt van de techniek van framing of in-line linking strikt verboden.

In elk geval zal elke link, zelfs indien stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van LABORATOIRES COPMED worden verwijderd. Hyperlinks kunnen leiden naar andere sites dan de Site. LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Art. 11. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een van de clausules van dit contract nietig wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving of regelgeving of door een rechterlijke beslissing, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden aantasten.

Art. 12. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het aan de Koper toegezonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Art. 13. Duur

Deze voorwaarden gelden voor de gehele duur van de online beschikbaarheid van de door LABORATOIRES COPMED aangeboden Producten.

Art. 14. Overmacht

LABORATOIRES COPMED kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht, met name in geval van onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand. Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de rechtspraak van het Hof van Cassatie worden beschouwd als overmacht. In geval van overmacht stelt LABORATOIRES COPMED Gebruiker/Koper binnen vijf (5) werkdagen na het optreden of de dreiging van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte. De partijen komen overeen dat zij elkaar zo spoedig mogelijk zullen raadplegen om samen te bepalen hoe de opdracht tijdens de periode van overmacht zal worden uitgevoerd. Na een periode van één (1) maand onderbreking wegens overmacht, kan LABORATOIRES COPMED de bestelling niet meer uitvoeren en is het verantwoordelijk voor de terugbetaling aan de Koper, indien van toepassing.

Art. 15. Geschillen en bemiddelingsoplossingen

In geval van een geschil dat voortvloeit uit een aankoop op de website https://www.copmed.fr, kan de koper de volgende stappen volgen:

 • In de eerste plaats kan hij/zij een klacht indienen bij de Klantendienst van LABORATOIRES COPMED per telefoon op 00 800 00 30 88 03, op het volgende e-mailadres sav@copmed.be of op het volgende postadres 93 boulevard Ampère, 79180 CHAURAY. Hij/zij kan ook contact opnemen met de Klantendienst via het herroepingsformulier dat zichtbaar is in zijn/haar persoonlijke ruimte of via ons contactformulier.

 • In overeenstemming met artikel L612-1 van de Franse consumentenwet kunnen zij, indien zij niet tevreden zijn met het antwoord van de klantendienst van LABORATOIRES COPMED, een beroep doen op conventionele bemiddeling. Daartoe kunnen zij zich rechtstreeks wenden tot het door de Europese Commissie opgezette platform voor onlinegeschillenbeslechting. Deze Europese bemiddelingsruimte, vertaald in verschillende talen, biedt de koper de mogelijkheid om online een klacht in te dienen.

Art. 16. Garanties

Onze garantie is, bij uitdrukkelijke overeenkomst, strikt beperkt tot de vervanging van producten die wij als defect hebben erkend, met uitsluiting van alle schadevergoedingen.

Art. 17. Toekenning van bevoegdheid

In geval van geschil is alleen de rechtbank van koophandel waar PAMSANTÉ BENELUX SA haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd. 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Indien zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, geldt in geval van geschil alleen de Franse tekst als authentiek.

De wet van 8/12/92 garandeert u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens die het voorwerp uitmaken van een door de Privacycommissie toegestane verwerking.

Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met LABORATOIRES COPMED, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel, België.

Bijgewerkt op 26/05/2023