Inhoud :

WETTELIJKE INFORMATIE VAN TOEPASSING OP BESTELLINGEN GELEVERD IN FRANKRIJK & BUITENLAND (behalve België, Luxemburg en Nederland)

LABORATOIRES COPMED FRANCE

SAS met een kapitaal van € 508 800,00

93 boulevard Ampère - 79180 CHAURAY

Tel : 05 49 28 36 69 - mail : contact@copmed.fr

Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Niort onder nummer 381 939 164

Intracommunautair BTW-nummer: FR57 381 939 164

Publicatieverantwoordelijke: Nicolas CAPPELAERE

Vereenvoudigd aangiftenummer bij de CNIL: 1690798V

Site host: DATACAMPUS - 35 rue du grand puits 79230 VOUILLE - contact@datacampus.fr

2014 - Alle rechten voorbehouden - Laboratoires COPMED

 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website https://www.copmed.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de site https://www.copmed.fr wordt verzocht ze regelmatig te raadplegen. De website https://www.copmed.fr is in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, behalve in geval van al dan niet geplande onderbreking voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht. In het geval dat toegang tot de dienst niet mogelijk is, zal Copmed alles in het werk stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en de gebruikers vooraf informeren over de data en tijdstippen van de interventie. Aangezien Copmed slechts een middelenverbintenis heeft, kan Copmed niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst. De site https://www.copmed.fr wordt regelmatig bijgewerkt door de eigenaar van de site. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn zij zonder voorbehoud bindend voor de gebruiker. De gebruiker wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden en ze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De site https://www.copmed.fr behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de rechten en/of verplichtingen van deze GCU en wettelijke kennisgevingen over te dragen. Door de diensten van de site https://www.copmed.fr te blijven gebruiken, erkent de gebruiker dat hij de eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden aanvaardt.


Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website https://www.copmed.fr is informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site streeft ernaar op de site https://www.copmed.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn. Alle informatie op de website https://www.copmed.fr wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet volledig en kan worden gewijzigd. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

 

Grenzen van de aansprakelijkheid

De website https://www.copmed.fr maakt gebruik van java script technologie. De site https://www.copmed.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor typografische fouten of onnauwkeurigheden die in de dienst voorkomen, noch voor eventuele schade die als gevolg van het gebruik ervan wordt geleden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn apparatuur en het gebruik ervan, en alleen hij draagt de directe of indirecte kosten die voortvloeien uit zijn verbinding met het internet. De gebruiker van de site https://www.copmed.fr verbindt zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een browser van de laatste generatie. De gebruiker ontslaat Copmed van alle verantwoordelijkheid voor de schade die hij/zij direct of indirect als gevolg van de aangeboden diensten zou kunnen lijden of veroorzaken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de voorgestelde dienst en ontslaat de site https://www.copmed.fr uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid tegenover derden. De eigenaar van de site behoudt zich de mogelijkheid voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.). Hierbij wordt eraan herinnerd dat de ontwikkelaars van de website https://www.copmed.fr het e-mailadres en het IP-adres van de gebruiker bijhouden. Bijgevolg moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat hij in geval van een rechterlijk bevel kan worden gevonden en vervolgd.


Intellectuele eigendom en namaak

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming aan het e-mailadres: contact@copmed.fr. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


Hyperlinks en cookies

De site https://www.copmed.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af voor de mogelijke risico's van illegale inhoud. De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site https://www.copmed.fr automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. Via de parameterinstelling van de navigatiesoftware kan de gebruiker geïnformeerd worden over de aanwezigheid van een cookie en deze eventueel weigeren op de manier die beschreven wordt op het volgende adres: www.cnil.fr. De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken.

De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 • In Internet Explorer: tabblad gereedschap / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met OK.

 • Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op OK.

 • Onder Firefox: tabblad gereedschap / opties / privacy. In de sectie Geschiedenis, kies "gebruik gepersonaliseerde instellingen voor geschiedenis" en schakel vervolgens "cookies accepteren" uit. Bevestig met OK.

 • Onder Chrome: Google Chrome menu / Instellingen / Toon geavanceerde instellingen onderaan de pagina / Klik op "inhoudsinstellingen" / vink aan: alle cookies van derden zonder uitzondering blokkeren. Bevestig met OK.

Toepasselijk recht en jurisdictie Op elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.copmed.fr is het Franse recht van toepassing. De gebruiker en Copmed onderwerpen zich in geval van een geschil aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.


Bescherming van goederen en personen - beheer van persoonsgegevens

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site: https://www.copmed.fr In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Op de website https://www.copmed.fr verzamelt de eigenaar van de website alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die door de website https://www.copmed.fr worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. De gebruiker van de site https://www.copmed.fr wordt dan meegedeeld of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Deze informatie is voorbehouden voor strikt intern gebruik om meer te weten te komen over de interesses van de gebruiker, om hem te herkennen wanneer hij zich aanmeldt om onze diensten te gebruiken en om ze te verbeteren.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheid, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar Copmed per e-mail : dpo@copmed.fr of door een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.copmed.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de site https://www.copmed.fr van de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://www.copmed.fr. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 en de wet "Informatique et Libertés" °2018-493 gewijzigd op 20 juni 2018 en de Europese verordening 2016/679, betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De verwerking van de via de website verstrekte informatie voldoet aan de wettelijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens, waarbij het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van deze gegevens waarborgt.

U hebt ook de mogelijkheid om, indien u een inbreuk op de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens vaststelt, een vereniging of een organisatie bedoeld in artikel 43 ter van de wet van 1978 betreffende de verwerking en de vrijheid van gegevens te machtigen om schadevergoeding te verkrijgen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke of de onderaannemer voor een burgerlijke of administratieve rechtbank of voor de nationale commissie voor de verwerking en de vrijheid van gegevens.

 

Verzamelen en aanplakken van aankondigingen op https://www.copmed.fr

Alle verzoeken om herziening worden verzonden binnen 20 dagen nadat de status van de bestelling is gewijzigd in "geleverd". Beoordelingen worden automatisch verzameld door onze onafhankelijke dienstverlener: het platform www.avis-verifies.com, dat AFNOR-gecertificeerd is.

Laboratoires COPMED biedt geen enkele vorm van compensatie aan gebruikers voor deze verzameling beoordelingen.

Adviezen worden automatisch gepubliceerd na validatie van het formulier voor het aanvragen van een advies en indien zij niet in strijd zijn met de automatische controleprocedures voor geverifieerde adviezen.

De controleprocedures zijn gebaseerd op de door de klant gegeven beoordeling en/of de tekstuele inhoud van de recensie (bv. herhaling van tekens, beledigingen, persoonlijke informatie van de klant waardoor deze kan worden geïdentificeerd, enz.)

Laboratoires COPMED kan een manuele controle uitvoeren om vragen van klanten of elementen te behandelen die niet door de automatische procedures zijn gemeld (bijvoorbeeld promoties van concurrerende producten, opmerkingen van hatelijke aard, beledigingen, enz.)

In het geval van bemiddeling na een negatieve opmerking of beoordeling, heeft het bedrijf 15 dagen de tijd om de klant te antwoorden, gedurende welke periode de beoordeling ongepubliceerd blijft in afwachting van actie door het bedrijf (antwoord of validatie). Het bedrijf kan geen verzoek indienen om een beoordeling bij Verified Opinions te verwijderen of te wijzigen zonder dat er een reactie naar de klant wordt gestuurd.

Als binnen deze termijn niet op de recensie is gereageerd, wordt deze automatisch gepubliceerd.

De beoordelingen en ratings voor de site als geheel zijn beschikbaar via het https://www.avis-verifies.com/avis-clients/copmed.fr certificaat. Ze staan in aflopende chronologische volgorde. 

De recensies en beoordelingen van de producten zijn direct beschikbaar in de productbladen van de site https://www.copmed.fr. De indeling gebeurt ook in aflopende chronologische volgorde.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de pagina Algemene gebruiksvoorwaarden van het platform Verified Opinions: https://www.avis-verifies.com/index.php?page=mod_conditions_utilisation

Bijgewerkt op 31/01/2023
WETTELIJKE INFORMATIE ALLEEN VAN TOEPASSING OP BESTELLINGEN IN BELGIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND

PAMSANTÉ BENELUX SA (LABORATOIRES COPMED BENELUX)

SAS met een kapitaal van 61 500€.

Koloniënstraat 56. 1000 Brussel (België)

Tel : 00 800 00 30 88 03 - mail : contact@copmed.be

Identificatienummer : 0748.536.726

Intracommunautair BTW-nummer: BE0748.536.726

Publicatieverantwoordelijke: Nicolas CAPPELAERE

Site host: DATACAMPUS 27 Avenue René Cassin, 86360 Chasseneuil-du-Poitou (Frankrijk) - tel: 05 49 76 79 20

2014 - Alle rechten voorbehouden - Laboratoires COPMED

 

ARTIKEL 1 - ALGEMENE INFORMATIE

ARTIKEL 1.1 - Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website https://www.copmed.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld, zodat de gebruikers van de website https://www.copmed.fr worden verzocht ze regelmatig te raadplegen.

De website https://www.copmed.fr is in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk voor de gebruikers, behalve in geval van al dan niet geplande onderbreking voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht. In het geval dat toegang tot de dienst niet mogelijk is, zal Copmed alles in het werk stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en de gebruikers vooraf informeren over de data en tijdstippen van de interventie. Aangezien Copmed slechts een middelenverbintenis heeft, kan Copmed niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst. De site https://www.copmed.fr wordt regelmatig bijgewerkt door de eigenaar van de site. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn zij zonder voorbehoud bindend voor de gebruiker. De gebruiker wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden en ze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De site https://www.copmed.fr behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de rechten en/of verplichtingen van deze GCU en wettelijke kennisgevingen over te dragen. Door de diensten van de site https://www.copmed.fr te blijven gebruiken, erkent de gebruiker dat hij de eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden aanvaardt.

ARTIKEL 1.2 - Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website https://www.copmed.fr is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. De eigenaar van de site tracht op de site https://www.copmed.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn. Alle informatie op de website https://www.copmed.fr wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet volledig en kan worden gewijzigd. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert de publicatie ervan.

ARTIKEL 1.3 - Grenzen van de verantwoordelijkheid

De website https://www.copmed.fr maakt gebruik van java script technologie. De site https://www.copmed.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor typografische fouten of onnauwkeurigheden die in de dienst voorkomen, noch voor eventuele schade die als gevolg van het gebruik ervan wordt geleden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn apparatuur en het gebruik ervan, en alleen hij draagt de directe of indirecte kosten die voortvloeien uit zijn verbinding met het internet. De gebruiker van de site https://www.copmed.fr verbindt zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een browser van de laatste generatie. De gebruiker ontslaat Copmed van alle verantwoordelijkheid voor de schade die hij/zij direct of indirect door de aangeboden diensten lijdt of veroorzaakt. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de voorgestelde dienst en ontslaat de site https://www.copmed.fr uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid tegenover derden. De eigenaar van de site behoudt zich de mogelijkheid voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.). Hierbij wordt eraan herinnerd dat de ontwikkelaars van de website https://www.copmed.fr het e-mailadres en het IP-adres van de gebruiker bijhouden. Bijgevolg moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat hij in geval van een rechterlijk bevel kan worden gevonden en vervolgd.

ARTIKEL 1.4 - Intellectuele eigendom en namaak

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software... Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming aan het e-mailadres: contact@copmed.be

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Laboratoires COPMED neemt alle passende maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beschermen in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit deel van de algemene voorwaarden van LABORATOIRES COPMED heeft tot doel de klant te informeren over de persoonsgegevens die door LABORATOIRES COPMED worden verzameld: welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en waarom deze persoonsgegevens worden verzameld, met welke derden deze gegevens worden gedeeld, hoe lang deze gegevens worden bewaard, welke rechten de klant heeft met betrekking tot deze gegevens en hoe de klant zijn of haar rechten kan uitoefenen.

ARTIKEL 2.1 - WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Afhankelijk van het door de klant gekozen product of dienst en de door de klant meegedeelde informatie kan het zijn dat LABORATOIRE COPMED de volgende persoonsgegevens moet verwerken:

 • Naam, voornaam, geboortedatum, bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, bedrijfsnummer en alle andere informatie die nodig is voor de identificatie van de klant;

 • Postadres, vaste en/of mobiele telefoonnummers, e-mailadres en alle andere informatie die nodig of nuttig is voor de uitvoering en de follow-up van de bestelling;

 • Kredietkaartnummer, vervaldatum en veiligheidscode en alle andere informatie die nodig is voor de betaling van de bestelling, met name wanneer de bestelling telefonisch wordt gedaan;

 • IP-adres; geschiedenis van bestellingen en geraadpleegde pagina's op de website https://www.copmed.fr; alle andere informatie die de klant vrijwillig verstrekt.

ARTIKEL 2.2 - HYPERLINKS & COOKIES

De site https://www.copmed.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af voor de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site https://www.copmed.fr automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. Via de instellingen van de browsersoftware kan de gebruiker geïnformeerd worden over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel weigeren, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 • In Internet Explorer: tabblad gereedschap / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies "Alle cookies blokkeren". Valideer met OK.

 • Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies "Cookies uitschakelen". Valideer met OK.

 • Onder Firefox: tabblad gereedschap / opties / privacy. Kies in de sectie Geschiedenis voor "Gebruik gepersonaliseerde instellingen voor geschiedenis" en vink vervolgens "Cookies accepteren" uit. Bevestig met OK.

 • Onder Chrome: Google Chrome menu / Instellingen / Toon geavanceerde instellingen onderaan de pagina / Klik op "inhoudsinstellingen" / vink aan: "Alle cookies van derden zonder uitzondering blokkeren". Valideren op OK

Toepasselijk recht en jurisdictie Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.copmed.fr is onderworpen aan het Europees recht (RGPD). De gebruiker en Copmed onderwerpen zich in geval van een geschil aan de exclusieve bevoegdheid van de Europese rechtbanken.

ARTIKEL 2.3 - WEBBAKENS

Bepaalde webpagina's van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen of "web beacons" bevatten, waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld.

De via deze tags verkregen informatie is in ieder geval strikt anoniem en stelt ons alleen in staat statistieken te verzamelen over het aantal bezoekers van bepaalde pagina's van de Site, om de Gebruikers van onze Site beter van dienst te kunnen zijn.

ARTIKEL 2.3 - NIEUWSBRIEVEN

De nieuwsbrieven van LABORATOIRES COPMED en BIO-INFOS-SANTÉ worden uitsluitend verzonden aan personen die hierom op onze website hebben verzocht door een van de velden met hun e-mailadres in te vullen of door "Abonneren op de nieuwsbrief" aan te vinken bij het aanmaken van hun klantenaccount.

Iedereen die toestemming heeft gegeven, heeft het recht zijn toestemming in te trekken door zich af te melden voor de nieuwsbrief of voor klanten door het eerder aangevinkte vakje in de accountinstellingen van de klant uit te zetten.

ARTIKEL 2.4 - DOELEINDEN VAN DE VERWERKING EN BEWAARTERMIJN

De klant aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens door Laboratoires COPMED worden verzameld en verwerkt om de bestelling te verwerken, te factureren en te leveren, alsook voor interne statistische doeleinden.

Overeenkomstig de boekhoudwet (art. 6 van de wet van 17 juli 1975 betreffende de bedrijfsboekhouding en art. 9 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975) worden de factureringsgegevens gedurende tien jaar bewaard.

De gegevens van de klant worden gedurende 5 jaar opgeslagen en beveiligd binnen LABORATOIRES COPMED om de volledigheid van onze online dienst te garanderen.

Geen van de persoonsgegevens wordt verkocht aan derden voor marketing- of commerciële doeleinden.

ARTIKEL 2.5 - TOESTEMMING

Door een bestelling te plaatsen, stemt de klant in met het verzamelen en verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door Laboratoires COPMED overeenkomstig dit onderdeel van de algemene voorwaarden van Laboratoires COPMED. De toestemming van de klant is noodzakelijk voor de goede werking van de door Laboratoires COPMED aangeboden diensten. Bij gebrek aan toestemming van de klant kan Laboratoires COPMED de aangeboden diensten niet leveren en is het verplicht de bestelling te weigeren.

ARTIKEL 2.6 - TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Elke klant die geregistreerd is op de website https://www.copmed.fr heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te raadplegen nadat hij zich heeft aangemeld en op het tabblad "Mijn account" heeft geklikt. Alle informatie in het bezit van Laboratoires COPMED is beschikbaar op deze pagina.

Voor bestellingen die per telefoon, e-mail of fax zijn geplaatst, kunnen klanten een volledig uittreksel vragen van hun persoonlijke gegevens die door Laboratoires COPMED zijn verzameld en verwerkt, door een verzoek te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Per e-mail naar het volgende adres: dpo@copmed.be

 • Per post naar het volgende adres LABORATOIRES COPMED, SA PAM SANTÉ BENELUX, Koloniënstraat 56, 1000 BRUSSEL (BELGIË)

De controller kan administratieve kosten in rekening brengen voor extra kopieën die door de klant worden aangevraagd. Wanneer de klant het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de betrokkene anders verzoekt.

ARTIKEL 2.7 - RECHT OP CORRECTIE

De klant heeft het recht om zo spoedig mogelijk rectificatie van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen door een verzoek daartoe te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Gelet op de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te doen verbeteren of aanvullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

ARTIKEL 2.8 - RECHT OP WISSEN

De klant heeft het recht om zo snel mogelijk te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens worden gewist door een verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te wissen.

ARTIKEL 2.9 - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

De persoonsgegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming.

Laboratoires COPMED verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om verlies, vernietiging, publicatie of toegang van persoonsgegevens van de klant door onbevoegden te voorkomen.

Laboratoires COPMED brengt de Klant onmiddellijk op de hoogte van elke inbreuk op de veiligheid of de vertrouwelijkheid van zijn/haar persoonsgegevens.

ARTIKEL 2.10 - ONDERAANNEMERS

De persoonsgegevens van de klant worden zonder zijn toestemming niet aan derden doorgegeven, met uitzondering van de onderaannemers van Laboratoires COPMED voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de aangeboden diensten.

Laboratoires COPMED verbindt zich ertoe enkel een beroep te doen op onderaannemers die de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen.

ARTIKEL 3 - GEVERIFIEERDE AANKONDIGINGEN

Alle verzoeken om herziening worden verzonden binnen 20 dagen nadat de status van de bestelling is gewijzigd in "geleverd". Beoordelingen worden automatisch verzameld door onze onafhankelijke dienstverlener: het platform www.avis-verifies.com, dat AFNOR-gecertificeerd is.

Laboratoires COPMED biedt geen enkele vorm van compensatie aan gebruikers voor deze verzameling beoordelingen.

Adviezen worden automatisch gepubliceerd na validering van het formulier voor het aanvragen van een advies en indien zij niet in strijd zijn met de automatische controleprocedures voor geverifieerde adviezen.

De controleprocedures zijn gebaseerd op de door de klant gegeven beoordeling en/of de tekstuele inhoud van de recensie (bv. herhaling van tekens, beledigingen, persoonlijke informatie van de klant waardoor deze kan worden geïdentificeerd, enz.)

Laboratoires COPMED kan een manuele controle uitvoeren om vragen van klanten of elementen te behandelen die niet door de automatische procedures zijn gemeld (bijvoorbeeld promoties van concurrerende producten, opmerkingen van hatelijke aard, beledigingen, enz.)

In het geval van bemiddeling na een negatieve opmerking of beoordeling, heeft het bedrijf 15 dagen de tijd om de klant te antwoorden, gedurende welke periode de beoordeling ongepubliceerd blijft in afwachting van actie door het bedrijf (antwoord of validatie). Het bedrijf kan geen verzoek indienen om een beoordeling bij Verified Opinions te verwijderen of te wijzigen zonder dat er een reactie naar de klant wordt gestuurd.

Als binnen deze termijn niet op de recensie is gereageerd, wordt deze automatisch gepubliceerd.

De beoordelingen en ratings voor de site als geheel zijn beschikbaar via het https://www.avis-verifies.com/avis-clients/copmed.fr certificaat. Ze staan in aflopende chronologische volgorde.

De recensies en beoordelingen van de producten zijn direct beschikbaar in de productbladen van de site https://www.copmed.fr. De indeling gebeurt ook in aflopende chronologische volgorde.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de pagina Algemene gebruiksvoorwaarden van het platform Verified Opinions: https://www.avis-verifies.com/index.php?page=mod_conditions_utilisation

ARTIKEL 4 - EEN VERZOEK OM INFORMATIE?

Stuur uw vraag of verzoek om verwerking in het kader van de RGPD naar het e-mailadres dpo@copmed.be. Laboratoires COPMED verbindt zich ertoe uw aanvragen zo snel mogelijk te behandelen.

Bijgewerkt op 31/01/2023